Privacyverklaring Zuukerfeest

Het Zuukerfeest is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die in deze privacyverklaring toegelicht worden.

Welke persoonsgegevens en van wie verwerken wij
Het Zuukerfeest verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, deelnemers, sponsors of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt/bent van het Zuukerfeest, sponsort, of om een andere reden persoonsgegevens aan het Zuukerfeest verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. U wordt dan ook geadviseerd om deze privacyverklaring goed door te nemen. Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Foto’s en video’s
Toelichting: ‘’In de AVG is bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan, tenzij de betrokkene kan aantonen dat de verwerking ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer betekent of er een onevenredige inspanning moet worden verricht om een persoon op foto of video te identificeren.’’  

Naast de eerder benoemde persoonsgegevens verwerken wij ook foto’s van bezoekers van het Zuukerfeest voor het gebruik van onze website, sociale media en ons eigen blad. Iedere bezoeker van het Zuukerfeest gaat akkoord met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal. Het Zuukerfeest verstrekt foto’s en video’s in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, dan wel indien het betreft de verstrekking van uw gegevens aan media in het kader van journalistiek werk. Foto’s en video’s behoren tot het bezit van het Zuukerfeest en zullen onbeperkt bewaard worden. Mocht het Zuukerfeest overgaan op het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame dan heeft de betrokkene ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik hiervoor van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan door middel van een mail naar info@zuukerfeest.nl. Het Zuukerfeest zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Zuukerfeest verwerkt uw persoonsgegeven voor de volgende doelen:

  • Ledenadministratie, donateurschap en sponsoring.
  • Het afhandelen van de betalingen.
  • Het mailen of bellen van de bezoekers indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het informeren van de bezoekers over eventuele wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijnen
Het Zuukerfeest verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap of sponsoring en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van het hiervoor genoemde bewaartermijn zal het Zuukerfeest de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiliging
Het Zuukerfeest neemt de bescherming van de gegevens van haar leden en sponsors serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zuukerfeest.nl.

Inzagerecht, verwijdering en aanpassing
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Zuukerfeest. Via info@zuukerfeest.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. Het Zuukerfeest zal uw aanvraag dan in behandeling nemen en u zo snel mogelijk informeren over het gevolg dat aan het verzoek gegeven is. Indien het Zuukerfeest uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten. Wij willen u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen gemaild worden naar info@zuukerfeest.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.zuukerfeest.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.